Umanesimo - Disumanesimo

Florenz | 1980

Type: Exhibition
Client: Installation im Hof des Palazzo Pazzi Quaratesi